1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Prevádzkový poriadok slúži predovšetkým predchádzaniu úrazov, dodržiavaniu hygieny  a poriadku. Je viditeľne umiestnený pri lezeckej stene, v slovenskom jazyku. Každý návštevník lezeckej steny je povinný pozorne si ho prečítať, a svojím podpisom potvrdiť, že prevádzkový poriadok berie na vedomie a zaväzuje sa ho dodržovať.

Porušenie prevádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka. Pri opakovanom porušovaní prevádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu na lezeckú stenu.

Prevádzkový poriadok je záväzný pre každého návštevníka lezeckej steny (aj pre nelezúcich návštevníkov: ističi, deti, sprievod detí, iní).

1.2 Na stene smie liezť a istiť iba ten,  kto si preštudoval prevádzkový poriadok a svojím podpisom potvrdil, že ho berie na vedomie a zaväzuje sa, že ho dodrží. Toto platí aj pre dospelých sprevádzajúcich deti.

 2. Bezpečnosť

2.1 Je potrebné uvedomiť si, že úrazy pri lezení na umelých stenách sa môžu vyskytnúť predovšetkým z dôvodu nesprávnej manipulácie s  horolezeckým výstrojom (lanom, istiacimi prostriedkami, karabínami atď.) a nepozornosti. Informácie uvedené v Prevádzkovom poriadku nemôžu nahradiť riadne zaškolenie a prax. Absolvovanie riadneho zaškolenia v oblasti bezpečnej techniky lezenia a istenia je vlastnou zodpovednosťou a   povinnosťou každého návštevníka lezeckej steny.

2.2 Lezeckú stenu každý návštevník využíva  na vlastnú zodpovednosť!

Každý návštevník si musí byť vedomý, že lezenie na umelej stene je spojené s rizikami, ktoré prevádzkovateľ – aj pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku – nie je schopný plne eliminovať. Návštevníci sú zodpovední za dodržiavanie bezpečnostných noriem na lezeckej stene! Využívanie lezeckej steny si vyžaduje plnú koncentráciu pri lezení a istení.

2.3 Nevyškolené osoby nesmú využívať lezeckú stenu!

Na lezeckej stene smú liezť iba osoby vyškolené a skúsené v oblasti lezenia, techniky manipulácie s lanom a techniky istenia.

Pokiaľ personál steny usúdi, že návštevník nie je spôsobilý pre pôsobenie na lezeckej stene, má právo vyzvať ho, aby neistil a neliezol, odporučiť mu účasť v zaškolení a zakázať mu istiť a liezť až do absolvovania zaškolenia. Pokiaľ návštevník takúto možnosť odmietne, personál má právo vykázať ho z lezenia na umelej stene až do momentu, kedy preukáže nadobudnutie potrebných zručností.

2.4 Vykonávanie akýchkoľvek zmien na stene je zakázané, – napr. premiestňovanie chytov!  

 2.5 Pri lezení je možné používať iba výstroj určenú pre tento šport (s označením CE).

2.6 Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou!

•          Sú sedačky riadne zapnuté? Je pracka spätne prevlečená?

•          Je lezec riadne naviazaný?

•          Sú uzly plne uviazané a riadne dotiahnuté?

•          Sú karabíny riadne zatvorené?

2.7 Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti (0,5 m – max. 2 m) k nástupu cesty! 

2.8 V jednom istiacom bode smie byť cvaknuté iba jedno lano!

Ak sa do jedného istiaceho bodu cvakne viacero lán, vzniká trenie, ktoré môže laná poškodiť, čo v extrémnom prípade môže viesť k úrazu.

2.9 Rýchle spúšťanie je vo všeobecnosti zakázané!

Istič je zodpovedný za bezpečnosť lezca ako aj tretích osôb, ktoré by nesprávnym spúšťaním mohol ohroziť.

2.10 Pokiaľ je v ceste nalezený lezec (bez ohľadu na to, či lezie zospodu alebo top-rope), nikto iný nesmie do takejto cesty naliezť!

Pri porušení tohto pravidla hrozí zranenie spodného lezca pri páde lezca nad ním.

2.11 Lezenie bez istenia (okrem boulderingu) je prísne zakázané!!!

Lezenie bez istenia neohrozuje iba samotného lezca, ale aj iných návštevníkov steny. Okrem toho predstavuje zlý príklad.

2.12 Počas pobytu pod stenou sa vyvarujte pádovej zóny!

Pádová zóna predstavuje celý priemet previsnutých profilov a priestor vo vzdialenosti cca 2 m od nástupu kolmých a mierne previsnutých profilov. Keď niekto nelezie alebo neistí, nech sa zbytočne nezdržiava v pádovej zóne!

2.13 Počas lezenia, istenia alebo inej manipulácie s lanom je zákaz používať mobilné telefóny alebo slúchadlá, rozprávať sa alebo inak sa rozptyľovať! Návštevníci lezeckej steny musia mať vypnuté alebo úplne stíšené mobilné telefóny počas zdržovania sa v telocvični.

Istič sa musí plne sústrediť na lezca.

 2.14 Pred lezením sa zamyslite nad svojim zdravotným stavom. Chorým osobám hrozí oveľa väčšie riziko úrazu.

 2.15 Pri lezení a istení je zakázané mať na sebe šperky (prstene, náramky, retiazky), náramkové hodinky. Je zakázané mať na sebe také veci, ktoré sa môžu zachytiť, a tým spôsobiť zranenie. Dlhé vlasy musia byť zopnuté!

 2.16 Liezť na stene je povolené iba v lezečkách alebo v čistých teniskách! Je zakázané liezť na boso!

 2.17 V zóne pod stenou nenechávajte žiadne predmety, napr. fľaše, batohy, lezečky, sedačky, atď!

  2.18 Je zakázané pohybovať sa v priestoroch skladu s materiálom a v priestoroch schodiska bez výslovného súhlasu personálu steny!

 3. Pravidlá pre lezenie a istenie s horným lanom (top rope)

 3.1 Lezec je povinný dodržiavať zásady bezpečného lezenia a istenia s horným lanom a správne používať osvojené techniky! Pri nedodržiavaní týchto zásad a používaní nesprávnych techník je personál oprávnený zakázať návštevníkovi činnosť na lezeckej stene.

 3.32 V zásade sa smie liezť s horným lanom iba na lanách zavesených personálom.

Uzly a karabíny na týchto lanách sa nesmú rozväzovať a odstrániť. Poškodenie lán je potrebné oznámiť personálu.

3.4 Istič musí držať lano riadne napnuté.

3.5 Zákaz istenia cez zlaňovaciu osmu, HMS karabínu a polovičný lodný uzol a gri-gri! Na istenie na stene sa smie použiť len istiaca pomôcka – „kýbel“.

4. Pravidlá pre lezenie a istenie zospodu

4.1 Každý návštevník lezeckej steny, ktorý má záujem o lezenie a istenie zospodu,  je povinný dodržiavať zásady bezpečného lezenia a istenia a správne používať techniky. Pri nedodržiavaní týchto zásad a používaní nesprávnych techník personál je oprávnený zakázať návštevníkovi činnosť na lezeckej stene.

4.2 Zákaz istenia cez zlanovaciu osmu, HMS karabínu a polovičn lodný uzol a gri-gri!

4.3 Prvolezec musí zapnúť všetky istenia!
Kto nedolezie k štandu v ceste, musí po spustení na zem okamžite stiahnuť lano. Ak cestu dolezie do konca, musí lano zapnúť  do štandových karabín.

5. Deti a mladiství

5.1 Návštevníci do 18 rokov môžu liezť a istiť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, respektíve pod priamym dohľadom kompetentnej dospelej osoby.

Návštevníci medzi 15 a 18 rokov môžu samostatne liezť a istiť po predložení písomného súhlasu zákonného zástupcu.

Deti do 15 rokov majú povolený vstup na lezeckú stenu len v doprovode zákonného zástupcu alebo v doprovode dospelej osoby, ktorá nesie za dieťa plnú zodpovednosť.

5.2 Deti do 15 rokov majú zakázané istiť lezcov.

5.3 Pobehovanie a hranie sa detí v priestore lezeckej steny je zakázané!

5.4 Pohyb detí v pádovej zóne je obzvlášť nebezpečný a z tohto dôvodu zakázaný! Pádová zóna znamená priestor 2 metre od kolmých profilov a celý priemet previsnutých profilov.

 6. Materiál

 6.1 Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojej výstroje. 

Používaná výstroj (laná, karabíny, istiace prostriedky, atď.) musia vyhovovať požiadavkám a normám dnešnej doby (certifikáty CE, UIAA, atď.).

6.2 Pokiaľ by personál steny zistil nedostatky na výstroji návštevníka, má právo upozorniť ho a požiadať o okamžitú výmenu danej časti výstroje.

 6.3 Pri zistení nedostatkov na lezeckej stene (uvoľnené chyty a pod.) sú lezci povinní toto okamžite ohlásiť personálu steny.

7. Právomoci personálu

7.1 Personál je oprávnený v súvislosti s dodržiavaním prevádzkového poriadku dávať návštevníkom pokyny. Návštevníci sú povinní uvedené pokyny personálu dodržiavať.

7.2 Personál nie je povinný ani schopný neustále kontrolovať užívateľov steny, či pri lezení a istení používajú správne metódy a techniky. 

 7.3 Návštevníci objektu sú povinní dodržiavať všeobecné zásady disciplinovaného a civilizovaného správania. Ak návštevník poruší tieto zásady, personál má právo takého návštevníka vykázať z objektu.

8. Otváracie hodiny lezeckej steny

8.1 Lezecká stena je návštevníkom k dispozícii podľa dohovoru.

Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy bude potrebné uzavrieť cestu alebo celú stenu (stavba ciest, kontroly, preteky, podujatia atď.). Takéto výnimočné prípady budú dopredu oznámené. Uzatváranie ciest z dôvodu kurzov, zaškolení, detských tréningov a podobne je možné realizovať aj bez oznámenia.

9. Poriadok a čistota

 9.1 Lezenie vo vibramách, ponožkách a na boso je zakázané!

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov je povinné v priestoroch lezeckej steny používať prezuvky. Lezenie vo vibramách, ponožkách a na boso je zakázané! Pri lezení sú povolené iba lezečky a čisté tenisky.

 9.2 V priestoroch lezeckej steny platí absolútny zákaz fajčenia, a platí zákaz manipulácie s otvoreným ohňom!

9.3 Osoby, ktoré sú pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog, majú zákaz vstupu na lezeckú stenu!

 9.4  Počas prevádzky lezeckej steny platí zákaz vstupu so zvieratami do priestorov lezeckej steny!

 9.5 Počas prevádzky lezeckej steny je zakázané hlučné správanie sa! Hlasné rozprávanie je povolené iba medzi lezcom a ističom, resp. personálom, a len pokiaľ ide o komunikáciu lezeckých pokynov.

 9.6 Bez dodržania základných osobných hygienických noriem je vstup na lezeckú stenu a používanie horolezeckého materiálu zakázané.

 9.7 Udržiavajte lezeckú stenu ako aj okolie v čistote!

Návštevníci sú povinní v  priestoroch lezeckej steny správať sa ohľaduplne a nenechávať za sebou odpadky.  Odpadky patria do koša! Dopité plastové fľaše je pred vyhodením do koša potrebné stlačiť. (Neplatí v prípade vratných obalov)

10. Zodpovednosť

 10.1 Užívateľ lezeckej steny je si vedomý svojej zodpovednosti za svoje konanie a za svoju bezpečnosť počas lezenia a istenia. Zároveň ako istič je si vedomý svojej zodpovednosti za bezpečnosť a zdravie svojich lezeckých partnerov ktorých istí, za prípadný úraz a ujmu na zdraví z dôvodu nevhodného istenia a spúšťania. Tiež je si vedomý svojej zodpovednosti za prípadný úraz a ujmu na zdraví tretích osôb z dôvodu nevhodného istenia a spúšťania lezca. Užívateľ lezeckej steny súhlasí s tým, že pri lezení a spúšťaní je jeho istiaci partner zodpovedný za prípadný úraz a ublíženie na zdraví, spôsobené nevhodným istením alebo spúšťaním. Ak užívateľ lezeckej steny nie je plnoletý, túto zodpovednosť má jeho prítomný zákonný zástupca, alebo ním písomne poverená osoba.

 10.2 Personál steny nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov a prítomných, a pod.

Ďalej personál steny nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú na osobných veciach návštevníkov (napr. z dôvodu odcudzenia).

 Kto spôsobí škody alebo zranenie inej osoby, musí sám znášať dôsledky.

10.3 V prípade úrazu užívateľ lezeckej steny sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri spísaní záznamu o úraze, v opačnom prípade nesie následky úrazu podľa okolností zistených prevádzkovateľom.

 10.4 Každý návštevník lezeckej steny je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok. Pri porušení prevádzkového poriadku personál lezeckej steny môže zakázať užívateľovi lezeckej steny činnosť na lezeckej stene.